ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την 22/11/2017 τα υπογράφοντα ιδρυτικά μέλη , αποφάσισαν να συστήσουν Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του οποίου το καταστατικό έχει ως εξής :

Άρθρο 1
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, μη πολιτικό, μη θρησκευτικό Σωματείο με την επωνυμία Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγ. Παρασκευής «ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ» που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του, καθώς και στη συνεργασία άλλων πολιτών ή άλλων σωματείων, Ιδρυμάτων ή ενώσεων προσώπων.

Άρθρο 2
Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής,/χώρος στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ». Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας, χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 3
Οι Σκοποί του Συλλόγου είναι:
– H αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη και η προστασία και βοήθεια των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
-Η δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και διοργάνωση αλληλέγγυων δράσεων που σκοπό έχουν να ωφελήσουν όσους/ες αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, χρώμα, φυλή, ηλικία, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις.
-Η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.
-Η απευθείας διάθεση Χωρίς Μεσάζοντες τροφίμων, από τους ίδιους τους Παραγωγούς, μέσω της διοργάνωσης Αγορών στα όρια του Δήμου που βρίσκεται η έδρα του Συλλόγου.
-Η ανάπτυξη της Δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ αντίστοιχων πρωτοβουλιών, που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας, του αποκλεισμού, της περιθωριοποίησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται στο Δήμο μας.
-Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για προβολή της ανάγκης για κοινωνική αλληλεγγύη μέσα στη κοινωνία μέσω της ενεργοποίησης των πολιτών και όχι με την προβολή λογικών φιλανθρωπίας.
-Η ενίσχυση ή πλαισίωση αντίστοιχων πρωτοβουλιών, που ήδη υπάρχουν και αναπτύσσονται στη λογική αυτών των σκοπών σε όλη την Ελλάδα.
-Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την συλλογή φαρμάκων και φαρμακευτικών υλικών για λογαριασμό κοινωνικών φαρμακείων και Ιατρείων.
-Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών μόρφωσης από εθελοντές εκπαιδευτικούς (κοινωνικά φροντιστήρια)
-Η οργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό για τα ζητήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής κρίσης.
-Η οργάνωση χώρων εστίασης και επικοινωνίας των συμμετεχόντων στις αλληλέγγυες δράσεις όπως συλλογικές κουζίνες, συμμετοχικό τραπέζι, Τράπεζες χρόνου κλπ
– Η επαφή ατόμων ή ομάδων ανέργων με άλλα άτομα ή ομάδες με παρόμοια προβλήματα.
-Η πραγματοποίηση εκδόσεων (έντυπων και ηλεκτρονικών)
-Η οργάνωση κάθε μορφής εκδηλώσεων (συναυλιών, εκθέσεων, πολιτιστικών δρώμενων, θεατρικών παραστάσεων, προβολών κινηματογραφικών ταινιών, σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ) και γενικά οποιασδήποτε δράσης προάγει τον πολιτισμό.
-Η συλλογή τροφίμων, ρούχων, σχολικών ειδών καθώς και άλλων ειδών και η διανομή αυτών σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Άρθρο 4
Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από συνεισφορές των μελών του, από έκτατες ενισχύσεις ή χορηγίες ατόμων, φυσικών ή νομικών προσώπων, Ιδιωτικού ή Δημόσιου δικαίου ως και από άλλες μη κερδοσκοπικές εταιρείες, κινήσεις Δομών αλληλεγγύης καθώς και από περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά ο Σύλλογος από την λειτουργία του και τις εκδόσεις του ή που προέρχονται από δωρεές. Κάθε μέλος θα συνεισφέρει για εγγραφή το ποσό των 5 ευρώ. Για τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου, το κάθε μέλος θα συνεισφέρει σε ετήσια βάση το ποσό των 10 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό ποσό αποφασίσει η Γενική συνέλευση το Συλλόγου.

Άρθρο 5
Μέλος του Συλλόγου εγγράφεται οποιοσδήποτε το επιθυμεί και αποδέχεται τις αρχές του παρόντος Καταστατικού και την προαγωγή του σκοπού του Συλλόγου. Για να γίνει κάποιος µέλος του Συλλόγου πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη και να ζητήσει με γραπτή του αίτηση την εγγραφή του από το ∆.Σ., αφού βέβαια αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου. Το ∆.Σ. αποφαίνεται εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα απαραίτητα προσόντα, οπότε εγγράφεται στο βιβλίο µελών. Το υποψήφιο μέλος, μετά την υπογραφή του στο βιβλίο αυτό, είναι µέλος του Συλλόγου.
Εάν το ∆.Σ. απορρίψει την αίτησή του ο αιτών δικαιούται να προσφύγει µε γραπτή αίτηση στη Γενική Συνέλευση. Το ∆.Σ. έχει υποχρέωση να εισάγει την αίτηση αυτή για συζήτηση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Όλα τα Τακτικά Μέλη, έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις, όσο και στις ανά τριετία εκλογές για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Κάθε ένας που θα γραφτεί ως νέο µέλος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει:
– Για εγγραφή το ποσό των πέντε (5) ευρώ και
– την ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.
Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειωθεί µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Κάθε µέλος ανάλογα με τις δυνάμεις του έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται µε τους σκοπούς του Συλλόγου και να συμβάλλει με κάθε νόμιμο τρόπο στις επιδιώξεις αυτού. Επίσης έχει καθήκον να παρευρίσκεται στις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις.

Άρθρο 6
Αποχώρηση, Διαγραφή μέλους του Συλλόγου
Κάθε µέλος ανάλογα με τις δυνάμεις του έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται µε τους σκοπούς του Συλλόγου και να συμβάλλει με κάθε νόμιμο τρόπο, και με ήθος στην πρόοδο και στις επιδιώξεις αυτού. Επίσης έχει καθήκον να παρευρίσκεται στις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις. Κάθε μέλος που αναπτύσσει δράση αντίθετη ή επιζήμια προς τις επιδιώξεις ή τα συμφέροντα του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. Όμως η απόφαση αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την άμεση προσεχή Γενική Συνέλευση. Μετά την επικύρωση αυτή το διαγραφόμενο μέλος μπορεί να ασκήσει τη σύμφωνη με το άρθρο 88 Α.Κ. προσφυγή.

Άρθρο 7
Το κυρίαρχο όργανο της διοικήσεως του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα µέλη του ∆.Σ. κάθε τρία χρόνια καθώς και την εξελεγκτική επιτροπή.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού, για την τροποποίηση του καταστατικού, ή για τη διάλυση του Συλλόγου. Η Γ.Σ. εποπτεύει και εκλέγει τα υπόλοιπα όργανα διοικήσεως και μπορεί οποτεδήποτε να τα παύσει, εφ όσον διαπιστώσει παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα αυτών, ως προς τη σωστή διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 8
Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του Συλλόγου τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, και εκτάκτως όταν το ∆.Σ. κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές έως επταμελές, (5-7), Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 9
Τα μέλη καλούνται σε Γενική Συνέλευση με τη μέριμνα του ∆.Σ. Το Δ.Σ. ανακοινώνει στα γραφεία του Συλλόγου με περιθώριο 15 ημερών την ημερομηνία και τον τόπο της Γ.Σ. Στην ανακοίνωση υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της συζήτησης. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τον Σύλλογο. Επιλύει και ρυθμίζει όλα τα θεσμικά, οικονομικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα του Συλλόγου. Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 50 % + 1 των οικονομικά ενήμερων μελών του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να ορίζει ανοιχτές επιτροπές εργασίας, αποτελούμενες από μέλη του Συλλόγου αλλά και από τρίτους ενδιαφερόμενους, με συγκεκριμένο θέμα εργασίας. Οι επιτροπές θα είναι αυτοδιαχειριζόμενες και θα αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά το θέμα εργασίας τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ.

Άρθρο 10

Aπαρτία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν παρευρίσκονται το 1/2 του όλου αριθμού των µελών συν ένας, από όσους έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν κατά την πρώτη αυτή Συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέματα για συζήτηση νέα Γ.Σ. μετά µία εβδομάδα. Στη δεύτερη Γ.Σ. η λήψη αποφάσεων είναι έγκυρη οποιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθμός των παρόντων µελών με δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή µε τις μισές συν µία ψήφους, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία σύμφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 11
Το προεδρείο της Γ.Σ. εκλέγεται από την Γ.Σ. με μέλη διάφορα του Δ.Σ. Όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά, με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά όσοι έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και δήλωσαν εγγράφως τη συμμετοχή τους, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Αυτές οι δηλώσεις πρέπει να πρωτοκολλούνται. Κάθε τακτικό µέλος δικαιούται να ψηφίζει μέχρι και µε τρεις (3) σταυρούς προτιμήσεως για τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι και τρεις (3) σταυρούς για τους υποψηφίους της εξελεγκτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας ο υποψήφιος αναδεικνύεται με κλήρωση. Σε περίπτωση αποχωρήσεως για οποιονδήποτε λόγο, ενός η περισσοτέρων µελών του Δ.Σ., τότε μέσα σε οκτώ (8) ημέρες καταλαμβάνουν τις θέσεις τους οι πρώτοι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής. Σε κάθε ψηφοφορία της Γ.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του Α.Κ.

Άρθρο 12
Μέσα σε 15 ημέρες από τις αρχαιρεσίες οι εκλεγόμενοι, ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, συνέρχονται σε σώμα και µε μυστική μεταξύ τους ψηφοφορία, εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. Το νέο Δ.Σ. καλεί το παλιό μέσα σε διάστημα το πολύ 15 ημερών να παραδώσει το Αρχείο και την Προεδρία του Συλλόγου. Συντάσσεται και πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Δ.Σ. όπως επίσης και από την νεοεκλεγείσα εξελεγκτική επιτροπή
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσουν με έγγραφο τουλάχιστον 3 από τα µέλη του ή και μόνο ο/η Πρόεδρος. Κατ΄ εξαίρεση το πρώτο Δ.Σ ορίζεται με το παρόν καταστατικό και μέσα σε έξι μήνες πρέπει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση η οποία θα εκλέξει το νέο Δ.Σ. Το Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (όταν είναι πενταμελές) ή τέσσερα (όταν είναι επταμελές) µέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, χάνουν το αξίωμα τους µε απόφαση του Δ.Σ. Μέλος του ∆.Σ. που αποφασίζει να παραιτηθεί υποβάλλει την παραίτησή του εγγράφως στο Δ.Σ., οπότε χάνει αμέσως το αξίωμά του, η δε παραίτησή του δεν ανακαλείται.
Το Δ.Σ. έχει την εξουσία εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και την εκπροσώπηση του Συλλόγου στις σχέσεις του με τρίτους.
Το Δ.Σ. σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης λογοδοτεί για την περίοδο που ακολούθησε την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13
Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής Ελληνικής ή ξένης, όπως και απέναντι οποιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συνυπογράφει µε τους παρόντες τα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιβλέπει και μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ελέγχει το Ταμείο μαζί µε τον Γενικό Γραμματέα, υπογράφει το τριπλότυπο εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών. Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από τον/την Αντιπρόεδρο

Άρθρο 14
Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συλλόγου, διενεργεί εγγραφές νέων µελών, φυλάσσει την σφραγίδα, τηρεί το Αρχείο, Πρωτόκολλο, Γενικό Μητρώο µελών, ελέγχει μαζί µε τον/την Πρόεδρο το Ταμείο και υπογράφει μαζί του/της τα εντάλματα πληρωμών και τα απαιτούμενα έγγραφα του Δ.Σ. Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από τον/την Ειδικό Γραμματέα.

Άρθρο 15
Ο/Η Ταμίας τηρεί το Ταμείο και υποχρεώνεται να καταθέσει στο όνομα του Συλλόγου το πέρα των 300 ευρώ ποσό σε τράπεζα που θα επιλέξει το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος θα τηρεί τις διατάξεις που επιβάλλει η σχετική Νομοθεσία του Κράτους. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές χρησιμοποιώντας τριπλότυπα τα οποία υπογράφει ο/η Πρόεδρος και ο/η Γενικός/η Γραμματέας. Επιμελείται προσωπικά τις εισπράξεις των συνδρομών, τηρεί τα λογιστικά βιβλία, φέρει ολόκληρη την ευθύνη για την τήρηση των χρημάτων και της περιουσίας του Συλλόγου. Σε κάθε τακτική Γ.Σ. λογοδοτεί για την ταμειακή κίνηση.

Άρθρο 16
Η Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. αποτελείται από τρία (3) μέλη και μαζί µε το Δ.Σ., εποπτεύει και ελέγχει τις ταμιακές πράξεις του Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία στο τέλος κάθε έτους, τηρεί βιβλία πρακτικών, μέσα στα οποία γράφει τα πορίσματα των ελέγχων που έκανε. Όλα αυτά τα πορίσματα διαβάζονται στη Γ.Σ. και αναπτύσσονται και προφορικά.

Άρθρο 17
Το Δ.Σ., η εξελεγκτική επιτροπή ή µέλη αυτών, παύονται όταν:
1. Παραμελούν την άρτια και ορθή διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου.
2. Αποδειχθεί ότι είναι ανίκανα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
3. Προσπαθούν να μεταβάλλουν τους σκοπούς του Συλλόγου ή προσπαθούν να αναμείξουν αυτόν σε συνεργασίες µε µη παρεμφερείς συλλογικότητες που είναι αντίθετες με τους σκοπούς του Συλλόγου.
4. Παραβαίνουν το Καταστατικό και τους Νόμους της Πολιτείας
5. Σε κάθε περίπτωση που κρίνει τούτο αναγκαίο η Γ.Σ., μετά από αιτιολογημένα στοιχεία.
Για την παύση των παραπάνω οργάνων αρμόδια είναι μόνον η Γ.Σ. η οποία συγκαλείται όταν το ζητήσει το 1/5 των µελών γραπτά. Το Δ.Σ. δεν μπορεί να αρνηθεί τη σύγκληση της Γ.Σ. αυτής. Όμως μιας τέτοιας αρμοδιότητος Γ.Σ. για να είναι σε απαρτία πρέπει να συμμετέχουν τα 2/3 των µελών της Γ.Σ.
Σε περίπτωση παύσης ολόκληρου Δ.Σ. γίνονται νέες αρχαιρεσίες µε τη μέριμνα του υπό αποχώρηση Δ.Σ. και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την Γ.Σ.
Όταν απομακρυνθούν ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος, ο/η Γ.Γ. ή ο/η Ταμίας, τα υπόλοιπα µέλη αναπληρώνουν αυτούς µε εκλογή μεταξύ τους σε διάστημα 8 ημερών.
Όταν παυτεί η εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται άλλη από τη Γ.Σ., το ίδιο και όταν παυτεί ακόμη και ένα μόνο µέλος της, εκτός εάν κατά την εκλογική διαδικασία υπήρχαν αναπληρωματικοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα αναπληρώσουν τα παραιτηθέντα μέλη της.

Άρθρο 18
Για την τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και για τη διάλυση του Συλλόγου αρμόδια είναι η Γ.Σ. στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρευρίσκονται τα 2/3 των µελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία να ανέρχεται στα 3/4 των µελών (άρθρ. 99 Α.Κ.). Επίσης ο Σύλλογος διαλύεται και σε όσες περιπτώσεις προβλέπει το άρθρο 105 Α.Κ. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία αυτού καθώς και το Αρχείο περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με θέμα τη διάλυση.

Άρθρο 19
Σύμφωνα µε το άρθρο 100 Α.Κ. για να αλλάξει το άρθρο µε τους Σκοπούς του Καταστατικού (άρθρο 2 παρόντος) πρέπει να συμφωνούν όλα τα µέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 20
Ο Σύλλογος θα χρησιμοποιεί σφραγίδα με την ονομασία του και με σήμα το οποίο θα οριστεί μελλοντικά

Άρθρο 21
Ο Σύλλογος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει δικαίωμα να συγχωνευθεί με άλλους Συλλόγους , όποτε κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 22
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα αποφασίζεται από την Γ.Σ των μελών του Συλλόγου. Επίσης η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να εγκρίνει κατά πλειοψηφία Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, που θα αφορά τόσο τη λειτουργία του Συλλόγου, όσο και των επιτροπών εργασίας που η ίδια θα καθορίζει.

Άρθρο 23
Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 23 άρθρα, που αναγνώσθηκε και συζητήθηκε κατά άρθρο και συνολικά στην πρώτη Συνέλευση των ιδρυτικών µελών του Συλλόγου, η οποία έγινε στην Αγία Παρασκευή στις 22/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αγ. Παρασκευής, έγινε δεκτό και για την κύρωσή του υπογράφεται από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη.

Αγία Παρασκευή,

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

Σήμερα, την 22/11/2017, οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι Έλληνες πολίτες, ενήλικοι, και έχοντες όλα τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και η σωματειακή νομοθεσία γενικά, για την ίδρυση Συλλόγου, συνήλθαμε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αγ. Παρασκευής, με σκοπό την ίδρυση μη κερδοσκοπικού Σωματείου/Συλλόγου και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ τα εξής:
1. Ιδρύουμε Σύλλογο με την επωνυμία Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγ. Παρασκευής «ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, και σκοπό αυτόν που αναφέρεται στο Καταστατικό.
2. Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα το Καταστατικό που συντάξαμε που αποτελείται από 23 άρθρα, φέρει σημερινή ημερομηνία και υπογράφηκε από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 79 του Αστικού Κώδικα.
3. Εκλέγουμε παμψηφία 7μελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή, στην οποία αναθέτουμε να φροντίσει για την νομιμοποίηση του σωματείου και να συγκαλέσει την Α΄ τακτική Γενική Συνέλευση των μελών αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό.

Τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΣ
1 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ ΜΕΛΟΣ
4 ΖΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ ΤΑΜΙΑΣ
5 ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ
7 ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το παρόν πρακτικό, δηλαδή η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε εις τριπλούν και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη :

Στη Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση της 9/7/2018 εκλέχθηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι :
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Πρόεδρος
ΜΗΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος
ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γενική Γραμματέας
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδική Γραμματέας
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ταμίας